print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 4 expand_more expand_less

Լիցենզավորված նախագծային փաստաթղթեր մշակող կազմակերպություն
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության լիցենզիա ունեցող կազմակերպություն
Ընդունող Հանձնաժողով

Արդյունքներ 2 expand_more expand_less

Շինարարության թույլտվություն
Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն)

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Նախագծման թույլտվություն ստնալու հայտ
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք (x 8)
Սեփականության վկայական
Հողամասի հատակագիծը
Կապալի պայմանագիր
Դիմում Շինարարության թույլտվության համար
Նախագծային փաստաթղթեր
Փորձաքննության դրական եզրակացություն
Վճարման անդորրագիրը
Շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին տեղեկանք
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցչին ներգրավելու վերաբերյալ դիմում
Կատարողական փաստաթղթեր (x 2)
Ընդունող Հանձնաժողովի անդամների ստորագրությունները
Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների հաշվեհամարները
Ավարտական ակտը ձևակերպելու դիմում
Ընդունող Հանձնաժողովի ակտ
Վճարման անդորրագիրը
Վճարման անդորրագիրը

Վճարման ենթակա գումար AMD  150,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 75,000
AMD 50,000
AMD 25,000

Ընդհանուր տևողություն 15օր - 59օր  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 15օր 59օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 50րոպե 2h. 20րոպե
Գործարքի տևողություն: 50րոպե 1h. 40րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 14օր 59օր

Օրենսդրություն 8 expand_more expand_less

Certificate of Completion (Commissioning Permit) - Guide (ARM) Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց
Council of the Elders Decision N 89-N as of 26.12.2017 Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբեր 2017թ N 89-Ն որոշում
Council of the Elders Decision N 91-N as of 26.12.2017 Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N 91-Ն որոշում
Council of the Elders Decision N224 -N as of 06.05.2011 Երևան քաղաքի ավագանու 6 մայիսի 2011թ. N224-Ն որոշում
Statement Notifying About the Start of Construction Works - Guide (ARM) Կառուցապատողի կողմից շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին իրազեկման ուղեցույց
Government of the Republic of Armenia Decision N 596-N as of 19.03.2015 (ARM) ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
Design Documentation & Construction Permit Guide (ARM) Ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Planning Permission (Architectural-Planning Assignment) Guide (ARM) Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License