print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 1 expand_more expand_less

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն (x 8)

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

Ապրանքային նշանի գրացման վկայական

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Անձնագիր (x 3)
Պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը
Վճարման անդորրագիրը

Վճարման ենթակա գումար AMD  120,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 70,000
30,000 ՀՀ դրամ ապրանքային նշանի հայտ ներկայացնելու և 40,000 ՀՀ դրամ փորձաքննության համար
AMD 50,000
Պետական տուրք՝ ապրանքային նշանի գրանցման համար

Ընդհանուր տևողություն 46օր - 272օր  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 46օր 272օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 0րոպե 15րոպե
Գործարքի տևողություն: 5րոպե 30րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 46օր 271օր

Օրենսդրություն 5 expand_more expand_less

Government of the Republic of Armenia Decision N 1017-N as of 10.08.2017 (ARM) ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում
The Law of the Republic of Armenia on Trademarks (ARM) ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
The law of the Republic of Armenia on Trademarks ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
Law on State Duty of the Republic of Armenia (ARM) ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ARM)
Law on State Duty of the Republic of Armenia ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ENG)
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License