print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (3) arrow_drop_up arrow_drop_down
Դիմել էլեկտրական ցանցին միանալու համար  (2) expand_more expand_less
Կատարել միացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 2 expand_more expand_less

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ (x 2)
ՀՀ գործող բանկեր

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

Էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Դիմում
Տնօրենի անձնագիրը
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Սեփականության վկայական
Էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր

Վճարման ենթակա գումար AMD  65,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 65,000
Միաֆազ 0.22 կՎ - 10 կՎԱ - Երևան քաղաքի տարածք

Ընդհանուր տևողություն 11օր - 19օր  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 11օր 19օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 15րոպե 40րոպե
Գործարքի տևողություն: 15րոպե 35րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 10օր 18օր

Օրենսդրություն 3 expand_more expand_less

Public Services Regulatory Commission (PSRC) decision N358-N as of 17.12.2006 (ARM) ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում
Public Services Regulatory Commission (PSRC) decision N659-N as of 21.12.2007 (ARM) ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ 21 դեկտեմբերի 2007թ. N 659-Ն որոշում
Public Services Regulatory Commission (PSRC) decision N218-N as of 31.05.2017 ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 31 մայիսի 2017թ. N 218-Ն որոշում
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License