print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (6) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ձեռք բերել նույնականացման քարտ ընթերցող սարք  (2) expand_more expand_less
Տեղադրել CryptoCard Suite Manager ծրագիրը  (1) expand_more expand_less
Ակտիվացնել նույնականացման քարտի PUK/PIN կոդերը  (1) expand_more expand_less
Կատարել էլ. ստորագրության ակտիվացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 2 expand_more expand_less

ՀՀ գործող բանկեր
«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (x 5)

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

էլ.ստորագրություն

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի հաշվեհամարը
Վճարման անդորրագիրը
Անձնագիր
Համատեղելի համակարգչային համակարգեր և ծրագրեր
Նույնականացման քարտ (x 3)
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարք (x 3)
CryptoCard Suite Manager ծրագիր
Նույնականցման քարտի PIN կոդը (x 2)
Կրեդիտ Քարտ

Վճարման ենթակա գումար AMD  9,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 6,000
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարքի համար սահմանված վճար
AMD 3,000
Տարեկան սպասարկման վճար

Ընդհանուր տևողություն 20րոպե - 2օր 1/2  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 20րոպե 2օր 1/2
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 10րոպե 30րոպե
Գործարքի տևողություն: 10րոպե 45րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 0րոպե 2օր
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License