Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

14
Ստանալ Ընդունող հանձնաժողովի ակտը
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

 -  10 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Ընդունող Հանձնաժողով


Ակնկալվող արդյունք

Ընդունող Հանձնաժողովի ակտ

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Կատարողական փաստաթղթեր
Կատարողական փաստաթղթեր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ընդունող Հանձնաժողովի անդամների ստորագրությունները

Ժամկետ

Ընդունող հանձնաժողովի ակտն ստորագրվելուց հետո՝ 10-օրյա ժամկետում անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» գրասենյակ մուտքագրել դիմում՝ Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար։
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   10 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց
Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված Նախագծային փաստաթղթերին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հավաստվորմ է Ընդունող հանձնաժողովի ակտով (այսուհետ` Ընդունող հանձնաժողովի ակտ) եւ հիմնավորվում է Կատարողական փաստաթղթերով կամ կառուցված օբյեկտի Տեխնիկական վիճակի (մասնավորապես՝ շահագործման ենթակա լինելու) մասին համապատասխան հետազննության դրական եզրակացությունով: Ընդունող հանձնաժողովի ակտը պետք է ստորագրված ու կնքված (եթե առկա է կնիք) լինի հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից։

Կատարողական փաստաթղթերի փաթեթը (որի կազմը եւ ձևերը սահմանվում են ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից) կազմում է շինարարություն իրականացնող կապալառուն` տեխնիկական հսկողություն եւ հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձանց մասնակցությամբ: Ընդ որում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարողական փաստաթղթերը (ակտերը) և շինարարության վարման մատյանը պահպանվում են կառուցապատողի մոտ և ընդունող հանձնաժողովի անդամներն ըստ անհրաժեշտության կարող են ուսումնասիրել դրանք՝ պահանջելով կառուցապատողից:

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License