Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

5
Պատվիրել Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննություն
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության լիցենզիա ունեցող կազմակերպություն


Ակնկալվող արդյունք

Փորձաքննության դրական եզրակացություն

Վճարներ

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
Գները տարբեր են կախված կազմակերպությունից։

Ժամկետ

Տևողությունը կարող է տարբեր լինել կախված կազմակերպությունից։

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության լիցենզիա ունեցող անձի միջոցով այդ փաստաթղթերը ենթարկել համապատասխան փորձաքննության:

Փորձաքննության չեն ենթարկվում.

II ռիսկայնության աստիճանի (կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին հավաստվում է նախագծի հեղինակի կողմից տրվող երաշխավորագրով,

բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սերտիֆիկացված նախագծերի զրոյական նիշից բարձր նախագծային փաստաթղթերը, քանի որ դրանք արդեն իսկ ենթարկված են փորձաքննության:

Նախագծային փաստաթղթերը փորձաքննության ենթարկելուց հետո Կառուցապատողը հաստատում է այն և ներկայացնում Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» գրասենյակ:

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License