Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել հայտ ներկայացնելու և վկայագիր ստանալու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ արդյունաբերկան նմուշի գրանցման համար  (1) expand_more expand_less
Ստանալ հայտի ներկայացման թվականը  (1) expand_more expand_less
Արդյունաբերական նմուշի գրանցումը  (2) expand_more expand_less

3
Ստանալ հայտի ներկայացման թվականը և հայտի գրանցման համարը
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

30 օր  -  51 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

հայտի ներկայացման թվական
Հերթական համար

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Հիշատակում (դիմում) այն մասին, որ հայտով խնդրարկվում էարդյունաբերական նմուշի վկայագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Նշում, որը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել հայտատուին և կապ հաստատել նրա հետ
3. 01 - Libre deuda de patente
Ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն իրի արտաքին տեսքի լուսանկարը կամ գրաֆիկական տեսքը

Ժամկետ

Արդյունաբերական նմուշի հայտի ներկայացման թվականից հետո` երկամսյա ժամկետում, պետական լիազոր մարմինն անցկացնում է հայտի փորձաքննություն։

Եթե փորձաքննության արդյունքում պետական լիազոր մարմինը պարզում է, որ հայտը համապատասխանում է օրանքի պահանջներին, ապա որոշում է կայացնում արդյունաբերական նմուշի գրանցման մասին և հայտատուի կողմից համապատասխան պետական տուրքի վճարման դեպքում արդյունաբերական նմուշը գրանցում է արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցամատյանում և այդ մասին տեղեկություններ է հրապարակում իր պաշտոնական տեղեկագրում։

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   30 օր - Առավելագույնը   51 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
3. ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Պետական լիազոր մարմինը հայտն ստանալու օրվանից հետո` հնգօրյա ժամկետում, ստուգում է դրա համապատասխանությունը օրենքի պահանջներին և անհամապատասխանության դեպքում այդ մասին անհապաղ ծանուցում է հայտատուին` առաջարկելով նշված ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` եռամսյա ժամկետում, ներկայացնել բացակայող փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։ Սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերը պետական լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

Եթե նշված փաստաթղթերը պետական լիազոր մարմին ներկայացվել են ոչ միաժամանակ, ապա հայտի ներկայացման թվական է սահմանվում բացակայող փաստաթղթերից վերջինի ստացման թվականը։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Լուսինե Մանուկյան

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի պետ
Հեռ.: (+374) 11 597-533
էլ. փոստ: trademark@aipa.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License