Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել հայտ ներկայացնելու և վկայագիր ստանալու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ արդյունաբերկան նմուշի գրանցման համար  (1) expand_more expand_less
Ստանալ հայտի ներկայացման թվականը  (1) expand_more expand_less
Արդյունաբերական նմուշի գրանցումը  (2) expand_more expand_less

2
Ներկայացնել հայտ արդյունաբերական նմուշի գրանցման համար
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

0 mn  -  10 mn
10 օր  -  15 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հայտերի ընդունման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Հայտերի ընդունման բաժնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ներայացված հայտ

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Արդյունաբերական նմուշի գրանցման և վկայագիր ստանալու հայտ
Արդյունաբերական նմուշի գրանցման և վկայագիր ստանալու հայտ
2. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
4. 01 - Libre deuda de patente
Պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը
Արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի միջոցով գրանցման դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Պետական լիազոր մարմինը հայտն ստանալու օրվանից հետո` 5-օրյա ժամկետում, ստուգում է դրա համապատասխանությունը օրենքի պահանջների և համապատասխանաբար սահմանում է հայտի ներկայացման թվականը։ հայտի ներկայացման թվականը սահմանելու օրվանից հետո` 10-օրյա ժամկետում, լիազոր մարմինը այդ մասին գրավոր ծանուցում է հայտատուին` հայտնելով նաև հայտին տրված գրանցման համարի մասին։
Հերթում սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը  5րոպե
Գործարքի տևողություն: Առավելագույնը   5րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   10 օր - Առավելագույնը   15 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
3. ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Որպես արդյունաբերական նմուշ օրենքով սահմանված կարգով պահպանվում է իրի արտաքին տեսքը բնորոշող այն լուծումը, որը նոր է և ինքնատիպ։

«Նմուշը» իրի արտաքին տեսքն է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, որը դրա բնորոշ հատկանիշների, մասնավորապես ուրվագծերի, գույների, ձևերի, կազմվածքի, ինչպես նաև նյութերի և (կամ) դրա զարդանախշի արդյունքն է։

«Իրը» արդյունաբերական կամ տնայնագործական ցանկացած արտադրանք է, որը ներառում է նաև համալիր (բարդ) արտադրանքում միավորելու համար նախատեսված փաթեթվածքները, ձևավորումները, գրաֆիկական խորհրդանիշները և տպագրական տառաշարերը, բացառությամբ համակարգչային ծրագրերի։ «համալիր (բարդ) իրը» այն արտադրանքն է, որը ներառում է բազմաթիվ բաղադրիչներ, որոնք կարող են փոխարինվել իրի թույլատրելի ապամոնտաժման և մոնտաժման դեպքում։

Համալիր (բարդ) իրի մասը կարող է լինել պահպանունակ արդյունաբերական նմուշ, եթե այն՝

1) մնում է տեսանելի արտադրանքի բնականոն օգտագործման ընթացքում.

2) համապատասխանում է արդյունաբերական նմուշի պահպանունակության պայմաններին՝ նորությանը և ինքնատիպությանը։

Արդյունաբերական նմուշը նոր է, եթե չի հայտնաբերվել նույնական արդյունաբերական նմուշ, որը հանրամատչելի է դարձել մինչև պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելու թվականը։

Արդյունաբերական նմուշը ինքնատիպ է, եթե ընդհանուր տպավորությունը, որը թողնում է տեղեկացված սպառողի վրա, տարբերվում է այդպիսի սպառողի վրա ցանկացած այլ արդյունաբերական նմուշի թողած ընդհանուր տպավորությունից, որը հանրամատչելի է դարձել մինչև հայտի ներկայացման թվականը։

Արդյունաբերական նմուշի ինքնատիպությունը գնահատելիս հաշվի է առնվում դրա ստեղծման ժամանակ դիզայների ազատության աստիճանը։

Հայտի դիմումը ներկայացվում է հայերեն: Հայտի մյուս փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հայտատուները պարտավոր են ներկայացնել հայերեն, իսկ օտարերկրյա հայտատուները կարող են ներկայացնել այլ լեզվով։ Այս դեպքում նրանք պարտավոր են պետական լիազոր մարմին ներկայացնել դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո` եռամսյա ժամկետում: Սահմանված ժամկետում հայտի փաստաթղթերի թարգմանությունը պետական լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։ Պետական լիազոր մարմինը հայտով գործավարությունն իրականացնում է հայերեն։

Արդյունաբերական նմուշի հայտը պետք է պարունակի՝

1) դիմում՝ արդյունաբերական նմուշը գրանցելու մասին.

2) իրի կամ մեկ հայտում ներառված մի քանի իրերի արտաքին տեսքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բացահայտող լուսանկարը (լուսանկարները) կամ գրաֆիկական պատկերը (պատկերները)

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հայտերի ընդունման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Սուսաննա Դավթյան

Հայտերի ընդունման բաժնի պետ
Հեռ.: (+374) 11 597-534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License