Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

Երևանի Քաղաքապետարան

Հասցե:
Արգիշտիի փող. 1
Հեռ.:
+374 11 514 000
էլ. փոստ:

Պատասխանատու բաժիններ և անձիք

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից
Դրամարկղի աշխատակից

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00
«Թեժ գծի» օպերատոր
Հեռ.  1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License