Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (3) arrow_drop_up arrow_drop_down
Դիմել էլեկտրական ցանցին միանալու համար  (2) expand_more expand_less
Կատարել միացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less

3
Վճարել բանկում
(last modified: 25/02/2020)

Վճարներ

( ver detalles )

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

AMD 271000
10 mn  -  30 mn
10 օր  -  15 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ գործող բանկեր

Ակնկալվող արդյունք

Վճարման անդորրագիրը

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի հաշվեհամարը

Վճարներ AMD 65,000

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 65,000
Միաֆազ 0.22 կՎ - 10 կՎԱ - Երևան քաղաքի տարածք
կամ  AMD 91,000
Միաֆազ 0.22 կՎ - 14 կՎԱ - Երևան քաղաքի տարածք
կամ  AMD 53,000
Միաֆազ 0.22 կՎ - 10 կՎԱ - Հայաստանի Հանրապետության տարածք
կամ  AMD 62,000
Միաֆազ 0.22 կՎ - 14 կՎԱ - Հայաստանի Հանրապետության տարածք
0.4 կՎ լարմամբ միացվող առանձնատների և առևտրային սպառողների սպառման համակարգերի ստանդարտ միացման վճարները (ներառյալ՝ ավելացված արժեքի հարկը) որոշվում են հետևյալ բանաձևով`

Վստ = Վհ +Վփ * Պհզ * Ծգ ,

որտեղ`

Վհ - հաստատուն ծախսերի մեծությունն է, որն ընդունվում է հավասար 203000 (երկու հարյուր երեք հազար) դրամի,

Վփ - փոփոխական ծախսերի մեծությունն է, որը յուրաքանչյուր կՎԱ-ի համար ընդունվում է հավասար 7500 (յոթ հազար հինգ հարյուր) դրամի,

Պհզ - Դիմող անձի կողմից պահանջվող հզորությունն է (կՎԱ),

Ծգ - ծախսատարության գործակիցն է, որը Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ընդունվում է հավասար 1.4-ի, Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքներում՝ հավասար 1-ի:

6 (10) կՎ լարմամբ միացող առևտրային սպառողների ստանդարտ միացման վճարները (ներառյալ՝ ավելացված արժեքի հարկը) որոշվում են հետևյալ բանաձևով`

Վստ = Վհ +Վփ * Պհզ * Ծգ ,

որտեղ՝

Վհ - հաստատուն ծախսերի մեծությունն է, որն ընդունվում է հավասար 846000 (ութ հարյուր քառասունվեց հազար) դրամի,

Վփ - փոփոխական ծախսերի մեծությունն է, որը յուրաքանչյուր կՎԱ-ի համար ընդունվում է հավասար 2150 (երկու հազար հարյուր հիսուն) դրամի,

Պհզ - Դիմող անձի կողմից պահանջվող հզորությունն է (կՎԱ),

Ծգ - ծախսատարության գործակիցն է, որը Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ընդունվում է հավասար 1.4-ի, Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքներում՝ հավասար 1-ի:

Ժամկետ

1) էլեկտրական ցանցին 0,22 կՎ լարմամբ պարզեցված միացման դեպքում` առավելագույնը 15 աշխատանքային օր և էլեկտրականցանցին 0,22 կՎ լարմամբ միացման մնացած բոլոր դեպքերում` 50 աշխատանքային օր.

2) Էլեկտրական ցանցին 0.4 կՎ լարմամբ պարզեցված միացման դեպքում՝ առավելագույնը 15 աշխատանքային օր և էլեկտրական ցանցին 0.4 կՎ լարմամբ միացման մնացած բոլոր դեպքերում՝ 55 օր.

3) էլեկտրական ցանցին 6(10) կՎ լարմամբ միացման դեպքում` առավելագույնը 90 օր.

4) էլեկտրական ցանցին 35 կՎ, 110 կՎ լարմամբ կամ կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի միացման դեպքում` առավելագույնը 290 օր:

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   10 օր - Առավելագույնը   15 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ 21 դեկտեմբերի 2007թ. N 659-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ 21 դեկտեմբերի 2007թ. N 659-Ն որոշում
2. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Պայմանագիրը կնքելուց հետո դիմորդը վճարում է միացման վճարի ամբողջ գումարը կամ կատարում է վճարում սահմանված գումարի 50%‑ի չափով կանխավճար` վճարելով մնացած գումարը մատակարարի կողմից շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո: Վճարումը պետք է փոխանվցի պայմանագրում նշված հաշվեհամարին։

Մատակարարը վճարումը ստանալուց հետո սկսում է սպառման նոր համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման աշխատանքներ իրականացնել պայմանագրում նշված ժամկետներում։

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License