Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08 փետրվարի 2010թ N 120-Ն հրաման
document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26 հունիսի 2012 թ N 197-Ն հրաման
document type ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման
document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հուլիսի 2017թ. N 1243-Ն հրաման
document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հունիսի 2017թ. N 191-Ն հրաման
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License