Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե

Հասցե:
Մ. Խորենացի 3, 7
Հեռ.:
+374 60 544 444
էլ. փոստ:

Պատասխանատու բաժիններ և անձիք

էլեկտրոնային հաշվետվությունների սպասարկման կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Սպասարկման կենտրոնի աշխատակից

Հեռախոսազանգերի կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 10:00 - 16:00
Արմինե Ասրյան
Հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնի ղեկավար

Հարկ վճարողնեի սպասարկման ցանկացած բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Սպասարկման բաժնի աշխատակից
Հաշվառման բաժնի աշխատակից

Հարկ վճարողների սպասարկման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License