Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

13
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով
(last modified: 25/02/2020)

Ակնկալվող արդյունք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Կառուցապատողը
կամ 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցիչը
2. 01 - Libre deuda de patente
Շինարարություն իրականացրած գլխավոր կապալառու կամ ենթակապալառու կազմակերպության ներկայացուցիչը
3. 01 - Libre deuda de patente
Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի ներկայացուցիչը
4. 01 - Libre deuda de patente
Հեղինակային հսկողություն իրականացնողի ներկայացուցիչը
5. 01 - Libre deuda de patente
Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչը
6. 01 - Libre deuda de patente
Մատակարար կազմակերպությունների ներկայցուցիչները
7. 01 - Libre deuda de patente
Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց
Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Կառուցապատողը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը հանդիսանում են Ընդունող հանձնաժողովի նախագահ: Ընդունող հանձնաժողովը ձևավորում և ղեկավարում է կառուցապատողը։ Ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքն իրականացվում է կառուցապատողի հաշվին:

Առանց կապալառու կազմակերպության և (կամ) շինարարության որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողի ներգրավման կառուցապատողը կարող է իրականացնել միջին ռիսկայնության աստիճանի (Il կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող հետեւյալ օբյեկտների շինարարությունը՝ համապատասխան նպատակի համար նախատեսված հողամասի տարածքում ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կառուցվող, 300 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող մինչեւ երկու վերգետնյա ու մեկ ստորգետնյա հարկ ունեցող անհատական բնակելի տների կառուցում, հաստատված բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերով նախատեսված օբյեկտների կառուցում, 150 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող օժանդակ շինությունների կառուցում, 50 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող ավտոտնակների կառուցում, 1000 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող ջերմոցների կառուցում, 500 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության ոչ հիմնական շինությունների կառուցում, և 100 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող հասարակական նշանակության ոչ հիմնական շինությունների կառուցում:

Եթե օբյեկտի վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման կամ գործառնական նշանակության փոփոխության դեպքերում չի առաջանում ինժեներական ենթակառուցվածքի նոր ծառայությունների մատուցման կամ մատուցվող ծառայությունների փոփոխության անհրաժեշտություն, ապա այդ մատակարար կազմակերպٳթյան ներկայացուցչին ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու հարկ չկա:

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License