Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

4
Պատվիրել Նախագծային փաստաթղթերի մշակում
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Լիցենզավորված նախագծային փաստաթղթեր մշակող կազմակերպություն


Ակնկալվող արդյունք

Նախագծային փաստաթղթեր

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Կապալի պայմանագիր
Կապալի պայմանագիր

Վճարներ

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
Գները տարբեր են կախված կազմակերպությունից։

Ժամկետ

Տևողությունը կարող է տարբեր լինել կախված կազմակերպությունից։

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման և շինարարության թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ճարտարապետաշինարարական նախագիծը (այսուհետ Նախագծային փաստաթուղթ) քաղաքաշինական փաստաթուղթ է, որը մշակվում է Երևան համայնքի Գլխավոր հատակագծով և Գոտևորման նախագծերով հաստատված փաստաթղթերին համապատասխան Նախագծման թույլտվությամբ (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով) և ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջների ապահովմամբ: Ընդ որում, Շինարարության (ներառյալ Քանդման կամ Ապամոնտաժման) թույլտվությունը տրվում է նախապես մշակված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա:

Նախագծային փաստաթուղթը մշակվում է քաղաքաշինական գործունեության հետևյալ աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով՝

բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների (այդ թվում ոչ հիմնական) կառուցման, դրանց վերակառուցման (ներառյալ քանդման կամ ապամոնտաժման), վերականգնման և ուժեղացման,

քաղաքաշինական համալիրների և գործառնական տարածքների հատակագծման,

բարեկարգման և կանաչապատման:

Կառուցապատողին տրված Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու պարագայում անհրաժեշտ Նախագծային փաստաթղթերի մշակման նպատակով համապատասխան լիցենզիա ունեցող նախագծային փաստաթղթեր մշակող կապալառուի (Նախագծողի) հետ պետք է կնքել նախագծային և հետազոտական աշխատանքների կապալի պայմանագիր:

Օրենքով սահմանված դեպքերում կամ կառուցապատողի հայեցողությամբ Նախագծողի ընտրությունը կարող է կատարվել նաև ճարտարապետական հրապարակային մրցույթների անցկացման միջոցով:

Նախագծային փաստաթղթերը, կախված նախագծվող օբյեկտի ռիսկայնության աստիճանից (կատեգորիայից), կարող են մշակվել մեկ` «Աշխատանքային նախագիծ» կամ երկու` «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով՝ այդ թվում.

մեկ փուլով մշակվում են II և III ռիսկայնության աստիճանների (կատեգորիաների) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը, ինչպես նաև բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի եւ սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման նախագծերը,

երկու փուլով` IV և V կատեգորիաների օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը։

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License