Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

1
Ներկայացնել դիմում
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
5 օր  -  20 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Նախագծման թույլտվություն ստնալու հայտ
Նախագծման թույլտվություն ստնալու հայտ
2. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
3. Սեփականության վկայական
Սեփականության վկայական
4. 01 - Libre deuda de patente
Հողամասի հատակագիծը
5. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Հայտի քննարկման և առաջադրանքի տրամադրման ժամկետներ են. ու

Մատակարար կազմակերպություններից տեխնիկական պայմաններ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում՝ հայտի ընդունման օրվանից.

II կատեգորիայի օբյեկտների համար 10-օրյա ժամկետում

III կատեգորիայի օբյեկտների համար 15-օրյա ժամկետում

IV կատեգորիայի օբյեկտների համար 20-օրյա ժամկետում

Մատակարար կազմակերպություններից տեխնիկական պայմաններ ստանալու անհրաժեշտության բացակայության դեպքում՝ հայտի ընդունման օրվանից.

II կատեգորիայի օբյեկտների համար 5-օրյա ժամկետում

III կատեգորիայի օբյեկտների համար 10-օրյա ժամկետում

IV կատեգորիայի օբյեկտների համար 15-օրյա ժամկետում

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5 օր - Առավելագույնը   20 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Նախագծման թույլտվությունը (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը) սահմանում է քաղաքաշինական օբյեկտի (այդ թվում` ոչ հիմնական շինության) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի մշակմանը ներկայացվող պարտադիր պայմաններն ու սահմանափակումները` հիմք ընդունելով համայնքի տարածական պլանավորման փաստաթղթերի պահանջները:

Առաջադրանքով սահմանված պայմանները հիմք են նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար եև պարտադիր են քաղաքաշինական գործունեության բոլոր մասնակիցների համար:

Կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգերը, ժամկետները և դրանց հետ փոխկապակցված գործառույթներն ունեն որոշակի տարբերություն՝ կախված կառուցվող օբյեկտի ռիսկայնության աստիճանից:

Շինարարության օբյեկտները, ելնելով դրանց ծավալից, նշանակությունից, կարևորությունից ու բարդությունից, ինչպես նաև մարդկանց և շրջակա միջավայրի անվտանգությունից, ըստ ռիսկայնության աստիճանի դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների:

I կատեգորիա. ցածր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներ (շինարարության թույլտվություն չպահանջող)

Ցածր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման, տարածքների բարեկարգման և այլ փոքրածավալ շինարարական աշխատանքները, որոնք կարող են իրականացվել կառուցապատողի կողմից` առանց նախագծման և շինարարության թույլտվությունների:

II կատեգորիա. միջին ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներ

Միջին ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում այն փոքրածավալ շինարարական օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությունը փոխարինվում է նախագծող կազմակերպության երաշխավորագրով, իսկ շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունը` շինարարական կազմակերպության երաշխավորագրով:

III կատեգորիա. միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներ

Միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում II և IV կատեգորիաների ռիսկայնության օբյեկտների միջակայքում բնութագրող ցուցանիշներ ունեցող օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պարզ փորձաքննության:

IV կատեգորիա. բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներ

Բարձր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում հատուկ և կարևորագույն նշանակություն ունեցող շինարարական օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պետական համալիր փորձաքննության` ներառյալ օրենքով սահմանված պետական լիազորված մարմինների փորձաքննությունները կամ մասնագիտական եզրակացությունները:

V կատեգորիա. բարձրագույն ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներ Բարձրագույն ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների թվին են դասվում հատկապես վտանգավոր և (կամ) տեխնիկապես բարդ, ինչպես նաև երկու և ավելի պետությունների շահերին առնչվող քաղաքաշինական (այդ թվում` սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ նշանակության) օբյեկտները, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են հատուկ համալիր փորձաքննության և որոնց կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման պայմանները և ժամկետները յուրաքանչյուր առանձին դեպքի համար սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՑԱՆԿ

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License