Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

4
Հայտի հրապարակում պաշտոնական տեղեկագրում
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

 -  94 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ժամկետ

Պետական լիազոր մարմինը հայտի հրապարակման օրվանից եռամսյա ժամկետում, անցկացնում է հայտի ըստ էության փորձաքննություն՝ ստուգելու համար հայտարկված ապրանքային նշանի համապատասխանությունը օրենքով սահմանված պահպանության պայմաններին։ Արդյունքում կայացվում է որոշում ապրանքային նշանը գրանցելու մասին, որի մասին հայտատուն ծանուցվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   94 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
3. ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

համապատասխան ընդունված հայտի հրապարակման և ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու մասին որոշման հիման վրա, դրա կայացման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պետական լիազոր մարմինը հայտը հրապարակում է «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում, որտեղ զետեղում է հայտի համարը և ներկայացման թվականը, հայտատուի անունը, ազգանունը կամ անվանումը և գտնվելու վայրը, հայտարկված ապրանքային նշանի պատկերը և այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց համար հայտարկված է ապրանքային նշանի գրանցումը։

Հայտի հրապարակման թվականից երկամսյա ժամկետում ցանկացած անձ կարող է հայտարկված ապրանքային նշանի գրանցման դեմ գրավոր դիտողություն ներկայացնել պետական լիազոր մարմին այն մասին, որ դրա գրանցումը ենթակա է մերժման օրենքով սահմանված հիմքերով։ ստացված դիտողության մասին պետական լիազոր մարմինը գրավոր ծանուցում է հայտատուին՝ նշված ծանուցագիրն ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։ Նշված ժամկետում հայտատուի կողմից նկատառումներ չներկայացնելու դեպքում դիտողությունը քննարկվում է առկա նյութերի հիման վրա։

Ապրանքային նշանը հայտում նշված բոլոր ապրանքների կամ դրանց մի մասի համար գրանցելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում պետական լիազոր մարմինը ծանուցում է հայտատուին կամ նրա ներկայացուցչին՝ ծանուցագիրն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում ապրանքային նշանի գրանցման համար օրենքով սահմանված պետական տուրքը վճարելու և վճարման անդորրագիրը ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը նշված ժամկետում կամ օրենքով նախատեսված ավելի ուշ ժամկետում չստանալու դեպքում, պետական լիազոր մարմինը հայտը համարում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցում է հայտատուին կամ նրա ներկայացուցչին։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Լուսինե Մանուկյան

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի պետ
Հեռ.: (+374) 11 597-533
էլ. փոստ: trademark@aipa.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License