Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

document type ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 7 փետրվարի 2008 թվականի N 134-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 9 փետրվարի 2012 թվականի N 165-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1772-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1851-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 12 մայիսի 2016 թվականի N 493-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2011 թվականի N 733-Ն որոշում
document type ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License